معرفی راه کار های جامع

مشاوره در نگهداری و پشتیبانی

سازمانهای بزرگ با پراکندگی در دفاتر و شعب خود نیازمند طراحی دقیق چیدمان اختصاصی تجهیزات خود می باشند تا بتوانند ضمن بکارگیری مناسب آنها هزینه های خود را به حداقل برسانند. مشاوره ، طراحی و نظارت بر فرایند انتخاب محصولات مورد نیاز، نصب آنها و یکپارچه سازی اتصال آنها به یکدیگر تخصص نقش جهان است.

طراحی و پیاده سازی شبکه ها

انجام فعالیتهای طراحی ، مشاوره و نظارت در حوزه شبکه محلی وانتقال داده ها ، بسترسازی شبکهPassive) و (Active، ارائه الگوی صحیح پشتیبانی تجهیزات ، ارتقاء امنیت شبکه و اطمینان از سلامت گردش داده ها در زمره توانمندیهای نقش جهان قرار دارد.